“İPOTEK TESİSİ VE FEKKİ İŞLEMLERİ İÇİN SUNULAN AVUKAT SERBEST MESLEK MAKBUZU, BANKA LEHİNE FATURALI VE ZORUNLU MASRAF OLARAK KABUL EDİLEMEZ. BANKA BU TUTARI TÜKETİCİYE İADE ETMEK ZORUNDADIR.”

“İPOTEK TESİSİ VE FEKKİ İŞLEMLERİ İÇİN SUNULAN AVUKAT SERBEST MESLEK MAKBUZU, BANKA LEHİNE FATURALI VE ZORUNLU MASRAF OLARAK KABUL EDİLEMEZ. BANKA BU TUTARI TÜKETİCİYE İADE ETMEK ZORUNDADIR.”

 

T.C
YARGITAY
 
13.HUKUKDAİRESİ
 
ESASNO:2014/22343
 
KARARNO:2014/22680
 
KARARTARİHİ::03.07.2014

“ İpotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun fatura olarak kabul edilemeyeceği, keza bu işlemlerin banka çalışanları tarafından yapılması mümkün iken serbest bir avukata yaptırılmasının makul kabul edilemeyeceği anlaşıldığından bu masraflarında tüketici tarafından istenebileceği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. “

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, toplam 2.415,00-TL haksız ve yersiz kesinti yapıldığını belirterek, yeniden yapılandırma ve kredi kullandırma masrafı olarak tahsil edilen 2.415,00-TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 2.170,60 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde; Dairemizin yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere, davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, davalı bankanın ipotek tesisi için 153,40-TL, ipotek fekki için 94,40-TL masraf yaptığı ve masrafa ilişkin faturaları sunduğu gerekçesiyle bu meblağ yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de; ipotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun fatura olarak kabul edilemeyeceği, keza bu işlemlerin banka çalışanları tarafından yapılması mümkün iken serbest bir avukata yaptırılmasının makul kabul edilemeyeceği anlaşıldığından bu masraflarında tüketici tarafından istenebileceği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

KARAR : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle, davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 130,07 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 03.07.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.